Cennik

OPŁATY

1.Osoba przyjęta do ZOL w ramach kontraktu z NFZ ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia- renty czy emerytury ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 731) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000731

Termin przyjęcia musi być wcześniej ustalony z kierownikiem medycznym Zakładu i uzależniony jest od dysponowania wolnymi miejscami pobytowymi.

2. Opieka w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym dla Dorosłych, Hospicjum Domowym dla Dzieci, Poradni Medycyny Paliatywnej jest bezpłatna.

3. Hospicjum udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, natomiast indywidualna dokumentacja pacjenta może być udostępniona pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej na jego wniosek. Udostępnienie dokumentacji następuje nieodpłatnie w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

4.Obowiązki Hospicjum w razie śmierci pacjenta określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000420 Do czasu odbioru ( do 4 godzin) przez osoby uprawnione zwłoki pacjenta przechowywane są w wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu.Hospicjum Płockie nie zapewnia przechowywania zwłok zmarłych pacjentów ( powyżej 4 godzin ) i nie ustala odpłatności w tym zakresie.

Podziel się
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email