RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdują się wszystkie dane dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną przez Stowarzyszenie Hospicyjno – Paliatywne „Hospicjum Płockie”

pod wez. św. Urszuli Ledóchowskiej

zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679)

1. Dane Osobowe i Administrator:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w procesach związanych ze świadczeniami medycznymi ¹ jest Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne „Hospicjum Płockiego” pod wez. św. Urszuli Ledóchowskiej z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 37

2. Cel przetwarzania danych:

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest/są

        udzielanie świadczeń medycznych-

        cele informacyjne wynikające z bieżącej działąlności Stowarzyszenia

3. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  1. w zakresie realizacji procesów związanych ze świadczeniami medycznymi²
  2. lub w innych sprawach związanych z powyższym procesem³

oraz Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”)w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z umową.

4. Odbiorcy danych:

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

– upoważnieni pracownicy Administratora,

– usługodawcy/wykonawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak świadczące usługi dotyczące IT, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,

– podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów

prawa;

– dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz

        dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5. Okres przechowywania danych:

– w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. a) przez okres,20 lat od dnia zakończenia wykonywania świadczenia medycznego zgodnie z odrębnymi przepisami;

– w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. b) przez okres 1 miesiąca.

6. Zasady gromadzenia danych:

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych:

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw wynikających z art. 12 do 22 RODO:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach

wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej

Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencje na adres Administratora: biuro@hospicjum.org.pl

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednility Dz.U.z 2002r.,nr 101, poz.926, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz zakresu   jej przetwarzania (tekst jednolity Dz.U.z 2002r, nr 101, poz 926, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U.z 2012r.,poz.159,z późn. zm.)

Podziel się
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email