RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdują się wszystkie dane dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną przez Stowarzyszenie Hospicyjno – Paliatywne „Hospicjum Płockie”

pod wez. św. Urszuli Ledóchowskiej

zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679)

1. Dane Osobowe i Administrator:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w procesach związanych ze świadczeniami medycznymi ¹ jest Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne „Hospicjum Płockiego” pod wez. św. Urszuli Ledóchowskiej z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 37

2. Cel przetwarzania danych:

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest/są

        udzielanie świadczeń medycznych-

        cele informacyjne wynikające z bieżącej działąlności Stowarzyszenia

3. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  1. w zakresie realizacji procesów związanych ze świadczeniami medycznymi²
  2. lub w innych sprawach związanych z powyższym procesem³

oraz Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”)w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z umową.

4. Odbiorcy danych:

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

– upoważnieni pracownicy Administratora,

– usługodawcy/wykonawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak świadczące usługi dotyczące IT, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,

– podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów

prawa;

– dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz

        dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5. Okres przechowywania danych:

– w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. a) przez okres,20 lat od dnia zakończenia wykonywania świadczenia medycznego zgodnie z odrębnymi przepisami;

– w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. b) przez okres 1 miesiąca.

6. Zasady gromadzenia danych:

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych:

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw wynikających z art. 12 do 22 RODO:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach

wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej

Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencje na adres Administratora: biuro@hospicjum.org.pl

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednility Dz.U.z 2002r.,nr 101, poz.926, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz zakresu   jej przetwarzania (tekst jednolity Dz.U.z 2002r, nr 101, poz 926, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U.z 2012r.,poz.159,z późn. zm.)

Podziel się
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email