Informacje dodatkowe

    BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Płocka 11/13

01 -231 Warszawa

nr bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta

800 190 590

( jest ona czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu)

  nr DLA OSÓB DZWONIĄCYCH Z ZAGRANICY

                             ( + 48) 22 125 66 00

   ( połączenia płatne zgodnie z cennikiem operatora )

 

   KOMÓRKA d/s  SKARG I WNIOSKÓW

ODDZIAŁ MAZOWIECKI NFZ

  1. Chałubińskiego 8

00 -613 WARSZAWA

e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl

tel. 22 279 75 78

fax: 22 582 84 21

 

TRYB SKAŁADAN SKARG I WNIOSKÓW

                  W HOSPICJUM

 

1. Osobiście u Prezesa Hospicjum

w godz.8.30 -14.00 ( w dni powszednie)

2. Po telefonicznym umówieniu się na spotkanie

tel. 24 266 44 44

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW oraz OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

 

Stowarzyszenie  „Hospicjum Płockie” pod wezw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku uprzejmie przypomina, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

– art. 30,38,44 ustawy o zawodzie lekarza

– art.11 i 12 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej

– art. 23 i 29 ustawy o działalności leczniczej

– art. 222 i 226 kodeksu karnego

osoby wykonujące czynności lecznicze podlegają ochronie prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym na służbie.

Naruszenie ich nietykalności cielesnej lub dóbr osobistych podlega karze i jest ścigane z oskarżenia publicznego.

Wszelkie zachowania powodujące zakłócenie zwykłego toku pracy zakładu leczniczego będą zgłaszane do organów ścigania  w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej.

 

MONITORING

 

Kwestie monitoringu w placówce zostały uregulowane w § 12 Regulaminu Organizacyjnego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) i przedstawiają się następująco:

  1. Określony został następujący sposób obserwacji pomieszczeń:

1) ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników,

2) w których są udzielane świadczenia zdrowotne, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych

– za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

  1. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawierające dane osobowe, podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
  2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

MONITORING prowadzony jest na zewnątrz budynku, w budynku Hospicjum prowadzony jest tylko na korytarzach ogólnodostępnych.

 

Podziel się
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email