Prawa pacjenta

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

STOWARZYSZENIA HOSPICYJNO – PALIATYWNEGO 

„ HOSPICJUM PŁOCKIEGO” POD WEZ. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie Hospicyjno – Paliatywne „Hospicjum Płockie” pod wez. św. Urszuli Ledóchowskiej jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej( Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zmianami)

Hospicjum Płockie działa jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego utworzone  przez Stowarzyszenie Hospicyjno- Paliatywne pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej i może używać nazwy skróconej „Hospicjum Płockie”.

 

§ 2

Regulamin niniejszy określa:

 1. cele i zadania podmiotu leczniczego
 2. organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 3. rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń
 4. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia diagnostyki i leczenia pacjentów
 5. organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych
 6. zakres dokumentacji prowadzonej przez Hospicjum Płockie oraz zasady jej udostępniania

§ 3

 

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Hospicjum Płockiego, osoby wykonujące czynności na rzecz Hospicjum na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów oraz osoby odwiedzające.

 

CELE I ZADANIA HOSPICJUM

 

§ 4

Podstawowym celem Hospicjum jest udzielanie całodobowych świadczeń hospicyjno-paliatywnych i długoterminowych, zapewniających wszechstronną, całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, których wykaz otrzymujemy do umów zawieranych z płatnikiem na dany rok.

§ 5

Do podstawowych zadań Hospicjum należy:

– zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich przez 7 dni w    tygodniu ( także w niedzielę i święta) w warunkach hospicjum stacjonarnego i domowych

– leczenie bólu i innych objawów somatycznych

– opieka duchowa nad chorym i jego rodziną

– organizowanie grup wsparcia osobom pozostającym w żałobie

– poradnictwo w sprawach socjalno-bytowych dla osób pozostających pod opieką Hospicjum

– świadczenie usług rehabilitacyjnych pacjentom

– udzielanie konsultacji i porad psychologicznych

– wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego chorym pozostającym pod opieką

Hospicjum

– współdziałanie z innymi jednostkami służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy,

organizacjami i stowarzyszeniami

– prowadzenie działań związanych z wolontariatem hospicyjnym i szkolenie wolontariuszy

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA HOSPICJUM

 

§ 6

W Hospicjum funkcjonują następujące komórki organizacyjne :

– Hospicjum Stacjonarne kierowane przez Kierownika Medycznego

Kod resortowy: VII – 001,VIII – 5180

– Hospicjum Domowe kierowane przez  Kierownika Medycznego

Kod resortowy: VII – 002, VIII – 2180

– Hospicjum Domowe dla Dzieci kierowane przez Kierownika Medycznego

Kod resortowy: VII – 006, VIII – 2181

– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dorosłych  kierowany przez Kierownika Medycznego

Kod resortowy: VII – 005, VIII – 5170

– Dział Farmacji kierowany przez mgr farmacji

Kod resortowy: VII 007 , VIII – 4920

– Dział Organizacyjno – Księgowy kierowany przez Głównego Księgowego

§ 7

 

Hospicjum Płockim kieruje Kierownik Medyczny  zatrudniany przez Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z Kierownikiem Medycznym oraz pozostałymi pracownikami, ustala ich wynagrodzenie zgodnie z zasadami wynagradzania obowiązującymi w Hospicjum.

§ 8

1.Kierownikowi  Medycznemu podlegają następujące stanowiska pracy:

– Lekarz

– Lekarz zespołu wyjazdowego

– Pielęgniarka Naczelna

– Farmaceuta

2. Pielęgniarce Naczelnej podlegają następujące stanowiska pracy:

– Pielęgniarka odcinkowa

– Pielęgniarka zespołu wyjazdowego

– Psycholog

– Terapeuta

– Rehabilitant

– Pracownik socjalny

– Opiekun osoby niepełnosprawnej

– Sanitariusz

– Koordynator ds. sanitarnych

3. Głównej Księgowej, która podlega Zarządowi Stowarzyszenia, podlegają następujące

stanowiska pracy:

– Młodsza Księgowa

– Kapelan

– Koordynator  wolontariatu akcyjnego

– Pracownik Gospodarczy

– Specjalista ds. BHP i spraw technicznych

– Pracownik Zaopatrzenia

– Kierowca

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 9

 1. Świadczenia opieki hospicyjno-paliatywnej, to wszechstronna całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, których wykaz jest stosowny do umów zawieranych z płatnikiem na dany rok. Opieka ta ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki hospicyjno-paliatywnej obejmują również wspomaganie rodzin chorych w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia i żałoby.
 2. Skierowanie do objęcia opieką hospicyjno-paliatywną w warunkach stacjonarnych i domowych wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania winna być dołączona dokumentacja leczenia, potwierdzająca zakończenie leczenia przyczynowego;  zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną oraz zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Decyzję o przyjęciu chorego pod opiekę hospicyjno-paliatywną podejmuje Kierownik Medyczny Hospicjum lub lekarz zastępujący go.
 4. Hospicjum Domowe dla Dzieci udziela świadczeń opieki hospicyjno-paliatywnej dzieciom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia ograniczające życie.
 5. Ogólne kryteria przyjęcia dziecka do Hospicjum Domowego dla Dzieci:

– schyłkowy okres nieuleczalnej choroby

-wiek poniżej 18 lat

– pacjentem zajmuje się przynajmniej jeden stały opiekun, który może sprawować

całodobową opiekę w domu chorego

 1. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego pacjent kierowany jest na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dorosłych może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał 0 punktów, a w skali Glasgow mniej niż 8 punktów. Oceny dokonuje lekarz w dniu przyjęcia pacjenta oraz na koniec każdego miesiąca.

Decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje Kierownik Medyczny lub lekarz zastępujący go.

 1. Dział Farmacji jest komórką organizacyjną, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne.

 

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 10

 1. Do podstawowych zadań oddziału Hospicjum Stacjonarnego należy:
  1. zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu( także niedziele i święta),
  2. zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w warunkach stacjonarnych,
  3. leczenie bólu i innych objawów somatycznych,
  4. zapewnienie opieki psychologicznej,
  5. zapewnienie rehabilitacji,
  6. zapobieganie powikłaniom,
  7. zapewnienie badań zleconych przez lekarza Hospicjum,
  8. pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
  9. zaspokajanie potrzeb duchowych,
  10. opieka nad osieroconymi
 2. Do podstawowych zadań Hospicjum Domowego  należy:
  1. zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu w warunkach domowych,
  2. leczenie bólu i innych objawów somatycznych,
  3. opieka psychologiczna
  4. zapewnienie rehabilitacji,
  5. zapobieganie powikłaniom,
  6. zapewnienie badań zleconych przez lekarza Hospicjum,
  7. pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
  8. zaspokajanie potrzeb duchowych,
  9. bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
  10. opieka nad osieroconymi
 3. Do podstawowych zadań Hospicjum Domowego dla Dzieci należy:
  1. zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu ( a także w niedziele i święta),
  2. leczenie bólu i innych objawów somatycznych,
  3. zapewnienie opieki psychologicznej i rehabilitacji,
  4. zapobieganie powikłaniom,
  5. zapewnienie badań zleconych przez lekarza Hospicjum,
  6. pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
  7. zaspokajanie potrzeb duchowych,
  8. opieka nad osieroconymi
 4. Do podstawowych zadań Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla dorosłych należy:
  1. świadczenia lekarskie,
  2. świadczenia pielęgniarskie,
  3. rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, celem zmniejszania skutkó
  4. upośledzenia ruchowego,
  5. opieka psychologiczna,
  6. leczenie farmakologiczne,
  7. leczenie dietetyczne,
  8. zaopatrzenie w środki pomocnicze,
  9. zapewnienie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza Hospicjum,
  10. zapewnienie transportu sanitarnego zgodnie ze zleceniem lekarskim
  11. edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu rodziny ( opiekuna) do pielęgnacji
 5. Do podstawowych zadań Działu Farmacji należy:
  1. organizowanie zaopatrzenia Hospicjum w produkty lecznicze i wyroby medyczne
  2. udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków
  3. udział w racjonalizacji farmakoterapii
  4. współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 6. Do zadań Działu Organizacyjno – Księgowego należy :
  1. zapewnienie obsługi finansowo -księgowej Hospicjum
  2. ewidencja wyposażenia Hospicjum
  3. prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiednio do obowiązujących przepisów
  4. sporządzanie i przechowywanie dokumentacji wynagrodzeń, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń
  5. realizacja zobowiązań finansowych
  6. prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  7. opracowywanie i przechowywanie dokumentacji organizacyjnej Hospicjum wniosków do organów rejestrowych oraz  regulaminów
  8. przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej

 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 11

 1. Wszystkie świadczenia udzielane pacjentom przez Hospicjum, finansowane są zgodnie z ustawą o  zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisami aktualnie obowiązującymi w tym zakresie.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.
 3. Przez osobę wykonującą zawód medyczny rozumie się osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie i określonej dziedzinie medycznej.

Szczegółowe kwalifikacje osób mających kontakt z pacjentami w Hospicjum określają stosowne akty prawne i wymagania NFZ.

 1. Warunkiem przyjęcia do Hospicjum jest zakończenie leczenia przyczynowego i dostarczenie skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza oraz przedstawienie dokumentacji z przebiegu dotychczasowego leczenia, z rozpoznaniem choroby nowotworowej lub innej, wymagającej opieki długoterminowej.
 2.  Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych odbywa się w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem, po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody, za wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskanie zgody nie jest możliwe, wówczas pisemnej zgody udziela opiekun faktyczny.
 3.  Pacjentów do opieki kwalifikuje Kierownik Medyczny  lub lekarz zastępujący go.
 4. Wizyty domowe u chorego ustalane są na podstawie jego stanu zdrowia, natężenia objawów chorobowych oraz potrzeb zgłaszanych przez pacjenta lub jego opiekunów, z uwzględnieniem ustaleń z dysponentami środków publicznych finansującymi świadczenia zdrowotne.
 5. W przypadku trudności objęcia opieką, wskazywany jest inny świadczeniodawca.
 6. Usługi rehabilitacyjne we wszystkich komórkach Hospicjum odbywają się na zlecenie lekarza.
 7.  Porady psychologiczne, socjalne i duchowe udzielane są na wniosek lekarza, pielęgniarki, pacjenta, bądź jego opiekunów.
 8. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej.

 

 GOSPODARKA FINANSOWA HOSPICJUM

§ 12

 1. Wszystkie świadczenia udzielane pacjentom przez Hospicjum finansowane są zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, Prawem o Stowarzyszeniach.
 2. Dla realizacji celów statutowych Hospicjum korzysta z następujących  środków finansowych:

• pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego „Hospicjum Płockiego” pod wez. św. Urszuli Ledóchowskiej,

• uzyskanych na podstawie zawartych umów,

• uzyskiwanych od podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych,

• publicznych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej na zasadach

przewidzianych przepisami

 1. Gospodarka finansowa Hospicjum prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Za gospodarkę finansową Hospicjum odpowiada Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Hospicjum sporządza rozliczenia i dokumentację podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA§ 13

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Hospicjum pacjent ma prawo do:

• poszanowania godności osobistej, intymności, własnych przekonań religijnych

oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

• świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej

• rzetelnej informacji o stanie zdrowia:

› informacja ta powinna być zrozumiale sformułowana, a w przypadku niepomyślnej

prognozy informacja winna być przekazana z taktem i rozwagą,

› na życzenie pacjenta lekarz może nie udzielić mu pełnej informacji,

› udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom może nastąpić tylko

za zgodą pacjenta, za wyjątkiem sytuacji kiedy uzyskanie zgody nie jest możliwe,

› pacjent ma prawo wymagać od fachowych pracowników opieki zdrowotnej

obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej,

› pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do wglądu za pośrednictwem

lekarza leczącego do dokumentacji medycznej

• wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po

uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,

• pacjent ma prawo w każdym czasie do rezygnacji z opieki Hospicjum i skorzystania     z każdej dostępnej placówki medycznej w ramach jej statutowej działalności,

• pacjent ma prawo do skarg i wniosków, które może składać w interesie własnym i

innych osób, a także w interesie społecznym,

• skargi i wnioski rozpatrywane są w ciągu 7 dni od chwili wpłynięcia- odpowiedź

zostanie przekazana Wnioskodawcy osobiście lub pisemnie zgodnie z życzeniem.

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

• przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego Hospicjum Płockiego,

• poszanowanie godności osobistej pracowników Hospicjum Płockiego

• przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie

Hospicjum Płockiego

• dbanie o powierzony sprzęt i wyposażenie Oddziałów

• posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych

świadczeń medycznych,

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.,

• przestrzeganie zaleceń lekarza i pielęgniarki

 

OBOWIĄZKI ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

 § 14

 1. Obowiązki Hospicjum w razie śmierci pacjenta określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta.
 2. Powiadomienie opiekuna o zgonie pacjenta należy do obowiązków pielęgniarki dyżurnej.
 3. Do czasu odbioru ( do 4 godzin) przez osobę upoważnioną zwłoki pacjenta przechowywane są w wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu.
 4. Hospicjum Płockie nie zapewnia przechowywania zwłok zmarłych pacjentów

( powyżej 4 godzin)  i nie ustala odpłatności w tym zakresie.

 

DOKUMENTACJA I  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15

 1. Hospicjum prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Hospicjum zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. Hospicjum prowadzi dokumentację medyczną zewnętrzną i wewnętrzną.
 3. Dokumentacja wewnętrzna dzieli się na dokumentację indywidualną i zbiorczą.
 4. Dokumentacja indywidualna jest to historia choroby pacjenta z załącznikami.
 5. Dokumentację zbiorczą stanowi:

– Księga Główna Przyjęć i Wypisów

– Księga Oczekujących

– Księga Chorych Oddziału

– Księga Zabiegów

– Raporty Lekarskie

– Raporty Pielęgniarskie

5.  Hospicjum udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym na

podstawie przepisów prawa, natomiast indywidualna dokumentacja pacjenta może

być udostępniona pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej na jego

wniosek.

 1. Udostępnianie dokumentacji następuje nieodpłatnie w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

§ 16

 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

 

§ 17

 

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Stowarzyszenie.

Płock, dn. 28.11.2012r.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dn 6 listopada 2008r:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001127/U/D20191127Lj.pdf

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654

Podziel się
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email